top of page

Akademi Mondyal pou Sante Total Kominote (WATCH)

  • Asistan Enfimyè ki sètifye

  • Kolèj kounye a

  • Kou AP

  • BMS Estaj Plasman

  • Travay Jèn ete

  • Estaj pandan ete Memorial Sloan Kettering Cancer Center

KONTAK:

Manadjè Pwogram BMS@Jefferson

(917) 808 4463

Rosemary Polanco

rpolanco@bmsfhc.org

 

SOU WATCH HIGH SCHOOL

 

Misyon WATCH se prepare adolesan vilnerab yo nan kominote East New York (ENY) pou yo fè chwa ki an sante, pou yo mennen yon vi ki an sante, epi pou defann sante total fanmi yo, kominote yo, nasyon yo ak mond yo; ekspoze elèv yo nan tout aspè nan domèn swen sante a ak nan varyete opsyon karyè jaden an ofri; pou kreye yon anviwònman aprantisaj ki sipòte sosyalman; epi ofri yon kourikoulòm ki solid sou plan akademik ki mennen nan yon diplòm Regents avanse pou asire elèv yo aksè nan edikasyon siperyè ak preparasyon pou aktivis dire tout lavi yo.

 

Poukisa yon lekòl segondè ki konsantre sou sante?

 

 

WATCH sitiye nan East New York (ENY), Brooklyn. Done resansman 2000 yo endike nan kòd postal lekòl la, 11207, nòmalman tout rezidan yo se moun ki gen koulè. ENY gen youn nan pi gwo konsantrasyon lojman piblik epi li se lakay yo youn nan pi gwo konsantrasyon imigran Karayib ak Amerik Latin nan vil la.

 

ENY se yon kominote ki byen jèn, ak plis pase 70% rezidan ki poko gen 45 an, ak 34% ki poko gen 18 an. Fanmi ki gen tèt yo reprezante prèske 40% nan tout kay yo. 200% nan nivo povrete federal la.To chomaj la se 18%.

 

Defi ak difikilte sosyo-ekonomik ki trakase rezidan ENY yo dirèkteman kontribye nan kominote a se yon eta sante ekstrèmman pòv, ki evidan nan pakèt maladi ak maladi ki afekte moun tout laj yo. Men, malgre bezwen an, gen yon mank egi nan doktè nan kominote a.

 

Ki jan WATCH pral reyalize siksè?

 

Antanke yon ti lekòl segondè pou preparasyon pou kolèj, nou ouvri pou tout elèv vil Nouyòk. Anplis de sa, antanke Lekòl Otonòm, nou gen fleksibilite pou nou konsevwa yon lekòl ak yon kourikoulòm ki baze sou meyè pratik ki pwouve nan pi gwo lekòl yo nan anviwònman ki gen revni fèb. Espesyalman, nou pral:Fikse gwo atant, akademikman ak konpòtman, pou tout elèv nou yo, kèlkeswa defi yo ka rankontre andeyò lekòl la. nan Anviwònman Sante.Anplis de sa, yo mennen oratè envite ki soti nan domèn sante a nan salklas la pou pote yon aplikasyon mond reyèl nan kourikoulòm yo.Ponje elèv yo nan Edikasyon Sante atravè edikasyon yo nan WATCH la.Ede elèv ki gen difikilte atravè gwosè ti klas ak entegrasyon Sèvis Asistans Akademik pandan jounen lekòl la ak apre lekòl la. Konnen chak timoun pèsonèlman atravè ti klas nan seyans konsiltatif kote elèv yo diskite sou yon seri pwoblèm psiko-emosyonèl ki gen rapò ak Heath. Bati relasyon solid ak fanmi yo pou ede yo sipòte pitit yo.

 

 

watch breast cancer walk.jpg
bottom of page