top of page
Pran Kontak
DONATION CHARITY NAVIGATOR LOGO.png

poukisa bay zafè

 Health pa ta dwe yon privilèj epi kòd postal ou pa ta dwe detèmine lavi ou. Pou anpil moun ki abite nan kominote a, gen gwo baryè pou reyalize Sante ak Byennèt Total.

BMS se yon lidè nan devlope pwogram inovatè an patenarya ak rezidan kominote yo ak moun ki gen enterè yo pou amelyore rezilta sante pou fanmi yo   nou sèvi yo.

Your Dollars Support  Pwogram Sante Kominotè

DEPLAJE. MANJE. VIV.

HRSA  heath center quality award silver
HRSA HIT Award 2020.png
Screen Shot 2022-05-19 at 5.12.18 PM.png

BMS Health and Wellness Hub

BMS ap agrandi pou pi byen sèvi kominote nou an. Aprann plis sou Pwojè Kapital k ap vini yo ak nouvo espas k ap vini sou Entènèt.

BMS COVID-19 Food Access Enfrastrikti

Brownsville Food Box se yon patenarya avèk Collective Fare, Teens For Food Justice ak Brooklyn Packers ki bay $7 ak $1 SNAP fre abòdab. Chak sak bay 1-2 moun manje pou yon semèn.

Tès BMS COVID-19

BMS te aji byen bonè nan kòmansman COVID-19 pou defann tès nan kominote nou an, paske nou te byen konnen enpak potansyèl nan yon kominote ki chaje ak gwo pousantaj maladi kwonik. Nan zòn sèvis prensipal nou an, East New York (kòd postal 11207) te gen pi gwo pousantaj mòtalite nan vil Nouyòk pandan prentan 2020.

BMS COVID-19 Food Access Distribution

Nou te distribye plis pase 50,000 sache manje bay kominote a pandan kriz COVID-19 nan kad Efò Aksè Manje Distri Kominotè 16 Pati Konsène yo. Pwogram sa a se an patenarya ak City Harvest, Universe City, Collective Fare ak anpil moun ki abite nan kominote a ki pa peye k ap ede ak distribisyon.

Aksè Sante Kominotè BMS

BMS Children's Fest​

BMS Summerfest

Nou sèvi plis pase 2000 rezidan nan evènman nou yo avèk

aksè a Swen Sante ak Resous Kominotè. Nou patisipe nan plis pase 100 evènman kontak chak ane.

BMS Art as Healing

Nou te resevwa plis pase 400 travay atistik bay nan men patisipan Brooklyn Afropunk ki pandye nan sant sante nou an anbeli espas.

Nou pote Art nou an kòm gerizon penti dwèt nan Espas Kominotè ak Evènman Sante

 

  BMS Sensibilizasyon Kansè Tete

 

Patenarya nou depi plizyè ane ak Sosyete Ameriken Kansè a gen ladan tès depistaj kominotè yo, Breast Cancer Walks pandan n ap avanse nan direksyon a objektif pou 80% tès depistaj  

BMS Books4All

 BMS te fè patenarya ak Read out and Read pou plis pase 20 ane ak pedyat k ap bay paran liv epi sèvi ak kòm yon zouti devlopman_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5ssessment58d_a. Nou te ajoute yon pwogram kominotè ak  5000 liv distribye chak ane. Nou fè patenarya with Sezam nan Kominote a ak Li awotvwa nan Pasyan nou an waiting_cc781905-cf781905-cf781905-cf781904

Sipò konpayi ou a ta ka ede nou nivo chan an
konsa pwochen jenerasyon Nouyòkè yo antre nan jadendanfan
pare pou li, kèlkeswa sitiyasyon finansye yo. 

 

Travay nou fè se nan estanda ki pi wo yo epi nou kontinye fè efò pou ofri pi bon swen posib nan rejyon an. Avèk sipò ou kontinye, nou ka ogmante òf sèvis nou yo epi kontinye bati sou yon fondasyon solid pou fè kominote a an sante ak antye pou pwosperite nan lavni.

 

bottom of page