top of page
wave for oral health webpage2.jpg

BMS Oral Health Leadership

DR. JOSEPH RADIX

Dr Joseph Radix, Direktè Dantè BMS te fèt nan Grenada, West Indies, li te pase ane fòmasyon li la kote li te jwenn edikasyon segondè li nan Grenada Boys Secondary School (GBSS). 

 

Apre gradyasyon, li te pase tan vwayaje, ak yon sejou pwolonje nan Lond, Angletè. Apre sa, li te enskri nan Virginia State University, nan Petersburg, Virginia, kòm yon pi gwo chimi. Se la li pran desizyon pou l vin yon dantis. 

 

Doktè Radix se yon gradye nan ane 1984 nan Famous Howard University College of Dentistry nan Washington, DC Anvan pozisyon li ye kounye a kòm klinisyen dantè dirijan, li te okipe pozisyon Direktè Dantè nan Lyndon Baines Johnson Health Center nan Bedford Stuyvesant, Brooklyn.

dental-tools_web-banner.jpg

KWAKSYON SÈVIS DAN

Jodi a, toujou gen yon kantite ensifizan nan pratik dantè nan East Brooklyn ki disponib pou bay swen sante oral

kominote. Akote de pousantaj diferan nan ko-morbidite tankou maladi kè, konjesyon serebral, dyabèt, ak maladi respiratwa kominote a sa yo nan vire kontribye negatif nan diferans sante oral ak plis enpak sou sante matènèl ak tibebe ak mòtalite.

 

Ouvèti sit Bristol Dental la pral retabli kapasite sal egzamen an pou yon total dis (10) operasyon dantè. Apre sa, BMS pral re-louvri sit BMS Dental@Genesis pou yon total total de kenz (15) operasyon dantè.

ISTWA SÈVIS ORAL

Sant Sante ak Byennèt Fanmi BMS yo te kòmanse Sèvis Dantè an 1988 nan 444 Hopkinson Street, Brooklyn, NY 11212 (yo rele Thomas S. Boyland Street) - premye kote Sant Sant Byennèt ak Sante Fanmi BMS te louvri deja, an 1982. Pratik dantè a. opere anba lidèchip Dr Gregory Haskins ak sipò klinik

yon (1) Asistan Dantè ak yon (1) Resepsyonis te bay, epi ekip la te itilize twa (3) chèz dantè, yon laboratwa dantè ak yon chanm radyografi. Anvan yo te ofri sèvis swen sante oral, BMS te bay tou sèvis swen prensipal pou adilt ak timoun nan kote sa a ki te fè premye pwojè ekspansyon depatman dantè BMS sa a ki te mete ansanm sèvis dantè ak sèvis medikal.

 

Depi 1988, BMS te chèche diminye diferans nan swen sante oral epi li te kontinye elaji aksè a sèvis swen sante oral nan Brownsville ak East New York kominote Brooklyn yo. An 1992, BMS te deplase depatman dantè li a nan 592 Rockaway Avenue, Brooklyn, NY 11212, nan yon suite ki nan 1ye etaj nouvo 27,000SF Family Health and Wellness Centers BMS. Yo te achte bilding nan ak finansman kosyon atravè Dormitory Authority of New York (DASNY). Anvan sa, finansman kosyon te rezève pou enstalasyon medikal pasyan ki entène tankou lopital ak BMS te premye
etablisman swen anbilantè pou pasyan ekstèn nan eta New York pou jwenn kalite finansman sa a. Nan nouvo bilding lan, yo te retabli pakèt dantè a ak twa (3) operasyon dantè, laboratwa dantè ak sal datant pasyan yo ak yon total 1,120SF dedye a depatman dantè a.

 

Pandan ane yo, BMS Dental te grandi nan twa pratik dantè - BMS Dental @ Main, BMS Dental@Genesis ak BMS Dental @ Ashford, yon total de douz (12) operatè dantè atravè tout sit ki bay sèvis pou rezidan Brownsville ak East New York. . Premyèman, nan mwa me 2012, BMS te elaji sèvis dantè nan East New York Community la louvri yon sant dantè otonòm nan HELP USA Genesis Homes Housing Complex ki te gen senk (5) operasyon dantè. Ansuit, an Jiyè 2015, BMS te louvri dezyèm pratik dantè li nan East New York ak BMS Dental@Ashford ki sitiye nan dezyèm etaj la.
Sant sante satelit BMS@Ashford ki enkli kat (4) operasyon adisyonèl.

bottom of page